1
 
December 25


December 25


December 25


December 25


hacked by anonymous :) December 24


December 24


December 24


December 24


December 24


December 24

you are legion

hacked by anonymous :) November 1

hacked hacked hacked

qqqqqqqqqqqqq November 1

qqqqqqqqq

應該說「要怎樣」,不要說「不可以這樣」................... January 2

主題: 有水,就跨過去!


柯葳華教授曾在《親子天下》雜誌寫過一篇很有意思的專欄文章,標題是:〈有水,就跨過去!〉。

看到這句話,真是讓我覺得分外熟悉!在霪雨霏霏的...